Công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026

      Ngày 31/12/2021, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 169/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026. Toàn văn Nghị quyết được đăng tài trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các phương tiện thông tin đại chúng. 

 

      Tổng Lãnh sự quán thông tin tới các hội đoàn, kiều bảo ta ở nước ngoài về Nghị quyết nêu trên.


      Link: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=204960&classid=509​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​