Cuộc thi trực tuyến Tổ quốc bên bờ sóng năm 2022​

          Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển bền vững kinh kinh tế biển Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045; kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo đến năm 2025 và hướng dẫn tuyên truyền công tác biển, đảo năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022. 

          Thời gian chính thức diễn ra Cuộc thi bắt đầu vào lúc 16h00, thứ Tư, ngày 06/07/2022. Vòng thi tuần sẽ kết thúc vào lúc 15h59, thứ Tư, ngày 03/08/2022.

           Thông tin về thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên website chính thức: https://www.toquocbenbosong.vn hoặc quét mã QR:

QR.jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​