​        

        ​​​​Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng​​​​, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đang tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

        Toàn văn dự thảo được đăng trên cổng thông tin điện tử chính phủ , bao gồm:

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

        Các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, đảng viên và nhân dân thông qua báo chí, thư từ xin gửi đến Trung ương do Ban Tuyên giáo T.Ư tổng hợp./.  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​