Thông báo về việc đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

          Thực hiện Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 27/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

           Đóng góp ý kiến đối với với dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Ngoại giao kiến nghị Ban soạn thảo xem xét đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của NVNĐCONN liên quan đến đất đai tương đương công dân Việt Nam ở trong nước, cho phép NVNĐCONN được mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế đối với quyền sử dụng đất ở ngoài dự án phát triển nhà ở. Điều này phù hợp với Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/08/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để NVNONN về nước đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời, giúp tháo gỡ các vướng mắc trong thừa kế bất động sản đối với NVNĐCONN.

          Nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tại đường link: https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanDuThao.aspx?pID=450  và http://duthaoonline.quochoi.vn/pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=7415

           Bà con kiều bào có thể tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo đường link nêu trên trực tiếp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (đồng gửi Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài). Ngày kết thúc nhận ý kiến đóng góp là 25/9/2022./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​