Thông báo về việc lấy ý kiến của NVNONN đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

          Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg trân trọng thông báo và đề nghị bà con người Việt Nam đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại website chính thức (đồng thời gửi Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài).

         Dự thảo Luật Đất đai, Nghị quyết 671/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết 170/NQ-CP được đăng tải tại mục "Tài liệu dự thảo Luật" trên website: luatdatdai.monre.gov.vn

           Thời hạn nhận đóng góp ý kiến đến hết ngày 24/02/2023.

           Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg xin trân trọng thông báo./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​